Termékek Menü
+36304824417
Ön itt jár: > >

GDPR

1. Adatvédelmi tisztviselő: Sőregi Edina e-mail: borokboltja@gmail.com

2. Adatvédelmi incidens kezelése

Adatvédelmi incidensről jegyzőkönyv készül.

Adatvédelmi tájékoztatást nyújtó kapcsolattartó: Sőregi Edina borokboltja@gmail.com

3. Bizonyítási teher

Hozzájárulási nyilatkozat. 

Webshopot üzemelteti: A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft., 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304., e-mail címe: info@shoprenter.hu, weboldala: www.shoprenter.hu 

személyes adatok kezelésének célja: 

  • információkérés esetén: azonosítás, kapcsolattartás
  • ajánlatkérés esetén: ajánlat adás, kapcsolattartás
  • vásárlás esetén a www.mmbb.hu oldalon online: a vásárlások a 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.)  hatálya alá esnek, ezért az adatkezelés célja a fentiek mellett a jogszabály által előírt fogyasztói tájékoztatásra vonatkozó szolgáltatói kötelezettség teljesítésének a bizonyítása, a szerződés megkötésének a bizonyítása, a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díj(ak) számlázása, valamint az az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése.
  • hírlevél feliratkozás esetén: az érintett tájékoztatása a Vállalkozás szolgáltatásairól, termékeiről, az azokban bekövetkezett változásokról, tájékoztatás hírekről, eseményekről
  • regisztráció esetén: kapcsolatfelvétel szerződéskötés előkészítése végett, a honlapon ingyenesen elérhető szolgáltatások nyújtása érintett részére, hozzáférés a weboldal nem nyilvános tartalmaihoz.

4. Adatkezelési tájékoztatók frissítése

Az adatkezelési tájékoztató tartalmazza:

• a webshopot üzemeltető elérhetőségei:

A tárhely-szolgáltató neve: ShopRenter.hu Kft., 4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304., e-mail címe: info@shoprenter.hu, weboldala: www.shoprenter.hu 

• az adatvédelmi tisztviselő elérhetőségeit:

Sőregi Edina borokboltja@gmail.com

• a személyes adatok tervezett kezelésének célja, az adatkezelés jogalapja, a webshop vagy harmadik fél jogos érdekei;

• a személyes adatok címzettjei

• a www.mmbb.hu webshop harmadik országba és nemzetközi szervezet részére NEM továbbítja a személyes adatokat.

5. Adatfeldolgozói szerződések kötése

tárhely-szolgáltató

könyvelő 

6. Nyilvántartás vezetése

A rendelet értelmében az adatkezelő és adatfeldolgozó és – ha van ilyen – a webshop/adatfeldolgozó képviselője a felelősségébe tartozóan végzett adatkezelési tevékenységekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás-vezetési kötelezettségek nem vonatkoznak a 250 főnél kevesebb személyt foglalkoztató vállalkozásra vagy szervezetre, kivéve,

• ha az általa végzett adatkezelés az érintettek jogaira és szabadságaira nézve valószínűsíthetően kockázattal jár,

• ha az adatkezelés nem alkalmi jellegű, vagy

• ha az adatkezelés kiterjed a személyes adatok különleges kategóriáinak vagy büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó személyes adatoknak a kezelésére.

Egy webshop esetén nem alkalmi jellegű az adatkezelés, így kötelező lesz minden webáruház számára jövőben nyilvántartást vezetni, a rendeletben meghatározott adatokkal, felépítéssel.

Tennivaló:

A formai követelmények tekintetében kérjük ki jogi szakértő segítségét, majd utána vezessünk egy nyilvántartást arról, hogy a cégen belül ki milyen személyes adatokhoz fér hozzá, és milyen célból teszi ezt.

7. Adatbiztonság

ShopRenter

8. Gyors intézkedés

Ha például valaki az adatai törlését kéri, akkor a webshopnak indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül kell tájékoztatnia az érintettet a jogai érvényesítésével kapcsolatos intézkedésekről.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható.

Ha a webshop nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be az adatvédelmi hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Tennivaló:

Ha a konkrét példát nézzük, akkor a ShopRenterben hamarosan elérhetővé válik annak lehetősége, hogy a vásárlók egy gombnyomással kérhetik az adataik törlését, és azt a webáruház üzemeltetője szintén egy gombnyomással jóvá is hagyhatja majd.

9. Adatkezelés a webshopot üzemeltető cégen belül

Megfelelve a beépített adatvédelem (privacy by design) követelményének, nem csak formálisan, hanem belső folyamataikban is meg kell felelniük a webshopoknak a GDPR előírásainak. Ennek keretében szükséges a belső adatvédelmi szabályzatok elkészítése.

Tennivaló:

Szükséges rögzíteni az egyes rendszerekhez, nyilvántartásokhoz való jogosultságok, feladatok kezelését, az adatbiztonsági követelményeket, illetve az ennek való megfelelést, továbbá az adatvédelmi incidensek kezelésének szabályait, folyamatát.

A formai követelmények terén szintén érdemes kikérnünk egy jogi szakértő segítségét.

AWQJM-WCATT-9VF6